Obchodné podmienky

                                                    
        

Obchodné podmienky

            

1. Všeobecné ustanovenia

 

1. 1
Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( „VOP“)  upravujú práva a povinnosti: prevádzkovateľa tohto e-shopu a  predávajúceho: Herco-Herinková Jana , adresa :  Modrová 154, Psč 916 35 , Modrová , okr. Nové Mesto nad Váhom , Slovenská republika, IČO: 30032334, DIČ: 10203152  , ICDPH SK1020303152  zapísaný dňa 3.9.1991 do živnostenského registra č.304-2873  (ďalej len  ako "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") a kupujúceho: fyzická osoba,  alebo právnická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar  alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu opaskyherco.sk  (ďalej  len ako „objednávateľ“ alebo "kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného  predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu  predávajúceho opaskyherco.sk

1. 2
Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:


Herco-Herinková Jana

Modrová 154

ICO : 30032334

DIC : 10203152

Ziv.register č . 304-2873


tel.: 0908756412

e-mail: herco@stonline.sk

Predávajúci je platcom DPH.

 

1. 3
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Objednávka

 

2. 1
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci  predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného elektronického formulára  na internetovej stránke predávajúceho, následne po odoslaní objednávky  obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané  potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.  Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané  všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2. 2
K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a k  uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a  úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany  prevádzkovateľa. Toto potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané na  Vami zadaný e-mail a neskoršie budú zaslané aj ďalšie informácie o stave  vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol  expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže  registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo na stránke internetového  obchodu www.opaskyherco.sk po  prihlásení. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za  záväznú pre obe strany bude považovaná až po pripísaní platby na účet  predávajúceho. Predávajúcim potvrdená a kupujúcim uhradená objednávka je  považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok  dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne  obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru, cena za tovar, spôsob  doručenia tovaru a kontaktné informácie kupujúceho.

 

2. 3
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne  oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné  podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od  predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.  Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu  boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie: Hlavné  vlastnosti tovaru, celková cena tovaru, náklady na dopravu, dodanie,  poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu  cenu za objednaný tovar, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od  zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na  odstúpenie od zmluvy, informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v  prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach  vypovedania zmluvy.

 

2. 4
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého tovaru uvedeného na stránkach www.opaskyherco.sk . V  prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek  dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za  účelom dohody o ďalšom postupe.

 

2. 5
Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko)  alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s  objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb  tretích subjektov (slovenská pošta, doručovateľská služba, kuriérska  služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na  základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa  na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním  objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému  prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa  dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy  uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z  prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti  uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne  uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností  identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

 

3. 1
Kúpna cena je stanovená v mene Euro a je konečná. Kúpna cena  za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej  sumarizácii (potvrdení) objednávky. Potvrdenie o zaplatení bude  priložené k odosielanému tovaru. Všetky akcie platia do vypredania  zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

3. 2
Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:  1) platba kartou cez bezpečnú platobnú bránu  2) prevodom - kupujúci  zaplatí prevodom peňazí na náš účet 3) Dobierka - za objednaný tovar  kupujúci zaplatí v hotovosti pri preberaní . Záväzok kupujúceho uhradiť  kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny  na účet predávajúceho

 

3. 3
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do  miesta dodania alebo iné voliteľné služby. Náklady na dopravu budú  kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci  vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy je uvedená v  objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky. Potvrdenie o  zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru.

 

3. 4
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu  tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje  na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte  nedošlo k dodaniu tovaru.

 

4. Stornovanie  objednávky

 

4. 1
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné.

 

4. 2
Kupujúci má právo stornovať objednávku oznámením vykonaným  e-mailom na adresu: herco@stonline.sk , a to v prípade, že cena z  objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje  objednávku po uhradení ceny z objednávky , ale ešte pred dodaním tovaru,  hoci ešte neuplynula dodacia lehota, predávajúci si vyhradzuje právo  odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred  uzatvorením kúpnej zmluvy, alebo v týchto prípadoch: - tovar sa už  nevyrába - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej  lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo  nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany  dodávateľa tovaru - nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (napr.  chybne uvedený kontakt, kupujúci je na uvedených kontaktoch nedostupný,  ani neodpisuje späť cez email atď.) - kupujúci neuhradí sumu objednávky  do 7 dní od doručenia e-mailu s inštrukciami k platbe pri spôsobe  úhrady: Platba prevodom na účet V prípade, že táto situácia nastane,  predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom  postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu alebo časť kúpnej ceny,  bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14  dní.

 

5. Dodacie podmienky

 

5. 1
Všetky spôsoby doručenia sú uskutočnené prostredníctvom  Slovenskej pošty, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na  adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe  doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom.

 

5. 2
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak dodacia lehota  objednaného tovaru na Slovensku je 1-7 dní od uhradenia objednávky alebo  jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Úhradou sa  rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala  byť úhrada poukázaná. Ceny poštovného, balného a dopravného spolu s  príslušnými dodacími lehotami sú uvedené v samostatnom dokumente  zverejnenom na stránke www.opaskyherco.sk 

 

5. 3
Termín doručenia bude oznámený prostredníctvom emailu  kupujúceho. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov  nesplniteľná, predávajúci o tom bezodkladne informuje objednávateľa, a  ak nedôjde ku vzájomnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, resp.  o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom  náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi  cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok na účet kupujúceho. Predávajúci  nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta,  kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.

 

5. 4
Tovar sa dodáva na adresu, ktorú kupujúci uvedie v  objednávke ako adresu doručenia. Ak je adresa na území Slovenska,  poštovné je podla dopravnych podmienok uvedených pri objednávke.. V prípade, že adresa doručenia nie je na území  Slovenska, poštovné je vo výške uvedenej pri objednávke. Ak si však zákazník zásielku  nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom  predávajúceho včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné  doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho  náklady.

 

5. 5
Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od  predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Ak bude potrebné dodanie tovaru  opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom  rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného  odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí  časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za  vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné  doručenie tovaru na miesto. V prípade, že kupujúci požiada o opakované  doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude  zaťažená dodatočným poštovným.

 

5. 6
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať  zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, počet kusov položiek v zásielke a  aj prípadné fyzické poškodenie tovaru ihneď po doručení v prítomnosti  zástupcu predávajúceho, pričom na účely potvrdenia o bezchybnosti  dodávaného tovaru bude slúžiť dodací list vystavený predávajúcim a  potvrdený kupujúcim pri dodaní tovaru. V prípade zistenia vád tovaru je  zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o  rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca  predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného  predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s  vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8  týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád  tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci  odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady  na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. V prípade  bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka  považovaná za riadne prevzatú.

 

6. Reklamácia tovaru a záruka

 

6. 1
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za  vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho  zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

 

6. 2
Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa  len na výrobné chyby. Začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak  dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia  nového tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie  jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku.

 

6. 3
Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho  prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje  stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za  prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku  neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie  dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu  kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez  viditeľného poškodenia.

 

6. 4
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa  alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto  prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického  poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád  potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako  oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi  poskytnuté

 

6. 5
Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar  podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný  druh tovaru.

 

6. 6
Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese sídla  predávajúceho resp. telefonicky na: 0908 756412  alebo  prostredníctvom emailu na adrese: herco@stonline.sk  Reklamovaný tovar  následne zašle riadne zabalený (najlepšie v originálnom obale) a vždy  bežným obchodným balíkom na adresu: Jana Herinková,Modrová 154, 916 35 ,okr Nové Mesto nad /Váhom ,  Slovenská republika. Ak bude reklamovaný  tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou  reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Pri  reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného  poriadku, ktorý je zverejnený na stránke www.opaskyherco.sk

6. 7
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7  pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o  postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci  zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

 

7. Osobné údaje a ich ochrana

 

7. 1
Prevádzkovateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné  údaje objednávateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie  objednávok objednávateľov v budúcnosti. Prevádzkovateľ a objednávateľ sa  dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu  svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo  telefónu a emailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom,  oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ  DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu.

 

7. 2
Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje,  najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri  činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich  informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento  súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže  objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou)  alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné  údaje vymaže zo svojej databázy.

 

7. 3
Registrácia na stránke www.opaskyherco.sk  je dobrovoľná. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze www.opaskyherco.sk . Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť  priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po  prihlásení. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže  obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho.  Službu zasielanie ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na  e-mailovej adrese: herco@stonline.sk alebo môže zasielanie kedykoľvek  odvolať cez link, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú  doručované

 

7. 4
Prevádzkovateľ internetových stránok www.opaskyherco.sk sa  zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a  plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim a  nebudú nijako inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám a pod. S  výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platobným stykom  týkajúceho sa objednaného tovaru (informácie ako meno a adresa dodania).  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1  písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho  sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a  sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

8. 1
Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy zmluvy  bez uvedenia dôvodu a to do 15 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak  rozhodne, informuje predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto  kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou  alebo e-mailom) na adrese: Herco-Jana Herinková,Modrová 154 , PSC 916 35,Slovenská Republika, email: herco@stonline.sk telefón: 00421 0908 756 412 alebo cez kontsktny formulár. Predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku.

 

8. 2
Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy  do 15 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na  základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v  medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí  poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť  vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci  uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok  na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú  škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba  takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu  vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené  náklady spojené s vrátením tovaru.

 

8. 3
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie  tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a  to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a  prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie  uvedených podmienok nebude predajca akceptovať odstúpenie od  spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho  späť.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9. 1
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými  podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a  doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo  veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

9. 2
Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť  voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky platia  v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania  elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne  dohodnuté inak. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových  obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť  či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré  vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

9. 3
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez  výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň  odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru  (vrátane expedičných a dopravných nákladov)

 

9. 4
Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú  elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej  pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.  Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade  odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

9. 5
Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP  prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné  ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za  ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné  straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté  iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej  republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo  nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť  ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým  zostávajú nedotknuté. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto  VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na  internetovej stránke obchodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť  VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujem za prečítanie obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2019 do odvolania.