Ochrana osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA

                                                                                                                                     

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie.


Internetový obchod www.opaskyherco.sk Vám ďakuje za  prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné  kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť  uvedené pre realizáciu Vašej objednávky.
Informácie o zákazníkoch sú  uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť  Herco-Herinková Jana  všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre  internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku  predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov  poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové  doručenie tovaru.

 K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko Vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušitelné:
 - Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám  (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Ich uloženie je  realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
- Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s  ktorými chceme aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií:

 - Pri nákupe na www.opaskyherco.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.
 - Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na  spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v  rozpise činností)
- Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre  marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s  vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie, ak ste ju  uplatnili.
- Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu  používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej  spracovania a expedície.

 Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.opaskyherco.sk

Herco-Herinková Jana

Modrová 154

916 35 okr.Nové Mesto nad Váhom

ICO:30032334

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

 Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky a telefónne číslo.


Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a  priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo (pri doručení  balíka poštovým kuriérom).

 3. Účel spracovania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie  objednaného tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom  elektronickej pošty.
Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.

5. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára
Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), e-mail, telefónne číslo
Firemné objednávky: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefonne číslo

6. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba  tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od  neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné  spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť  všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

7. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje nie sú firmou  Herco-Herinková Jana  poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy  osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu  potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:


Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym  rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny  charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo  predmetnej spoločnosti.

 8. Zverejnenie údajov
Spoločnosť Herco-Herinková Jana  získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 9. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť Herco-Herinková Jana  získané  osobné údaje uchováva v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z.z., kde  archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane  spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení  neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení  neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s  predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných  údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v  lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu  a údaje budú následne vymazané.

 10. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný  uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe  písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa  vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Likvidáciu jej osobných údajov

 Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č.  122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese  herco@stonline.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla  spoločnosti: Herco-Herinková Jana,sidlo : Modrová 154,916 35, okr Nové Mesto nad Váhom. Všetky  oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o  tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.


Za spoločnost Herco-Herinková Jana